Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για απευθείας ανάθεση της εργασίας