Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της προμήθειας Εξοπλισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση