Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για απευθείας ανάθεση της προμήθειας Εξοπλισμού Κουζίνας.