Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για απευθείας ανάθεση της εργασίας ανάπτυξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας με στόχο την κοινωνική δικτύωση και την ανάπτυξη εθελοντισμού