Αποτελέσματα Προκήρυξης για τη θέση ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού