ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  
Η επιστήμη της Λογοθεραπείας ασχολείται με τις διαταραχές Επικοινωνίας. Ειδικότερα ασχολείται με τις διαταραχές που παρουσιάζονται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες και αφορούν την κατανόηση ή την έκφραση του Λόγου (προφορικού ή μη), την Ομιλία, τη Φωνή, τη σίτιση και την κατάποση.
    Οι υπηρεσίες Λογοθεραπείας που παρέχονται στη δομή μας, στοχεύουν στην οργάνωση και την ενίσχυση των αντιληπτικών και εκφραστικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στον εμπλουτισμό των γνωστικών δεξιοτήτων και την υποστήριξη των δεξιοτήτων  κοινωνικής προσαρμογής. Όπου είναι απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο σύστημα Εναλλακτικής ή Επαυξητικής επικοινωνίας, όπως είναι το Makaton και το PECS. Αξιολογούνται τα υποσυστήματα της Ομιλίας και σχεδιάζεται η κατάλληλη παρέμβαση. Η οργάνωση και ιεράρχηση των στόχων του εξατομικευμένου Λογοθεραπευτικού προγράμματος πραγματοποιείται έπειτα από την αξιολόγηση της διεπιστημονικής ομάδας της δομής μας.