ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Το  τμήμα  της  Φυσικοθεραπείας  δέχεται  παιδιά  και  ενήλικες   που  παρουσιάζουν  δυσκολίες  στον  κινητικό  τομέα  μετά  από  βλάβη  στο  Κεντρικό  Νευρικό  Σύστημα. Η  φυσικοθεραπεία  που  παρέχεται  στο  Κέντρο  μας  στηρίζεται  στις  βασικές  αρχές  της  Νευροεξελικτικής  Αγωγής  (NDT-Bobath)  και  εκτελείται  από  εξειδικευμένο   Φυσικοθεραπευτή. Με  την  παρατήρηση – αξιολόγηση  ο  Φυσικοθεραπευτής ( NDT)  θα  καταγράψει  την  ποιότητα  της  κινητικής  λειτουργικής  δραστηριότητας  του  ατόμου  και  τα  προβλήματα  της  αδρής  κινητικότητας  με  γνώση  την  φυσιολογική   ανάπτυξη. Το  θεραπευτικό  πρόγραμμα  που  καταστρώνει είναι  εξατομικευμένο  και  προσαρμοσμένο  στις  ανάγκες  του  κάθε  ατόμου. Στόχος  είναι  η  ενθάρρυνση  και   βελτίωση  της  ικανότητας  του  ατόμου  να  κινείται  και  να  λειτουργεί  όσο  γίνεται  καλύτερα  και  πιο  κοντά  στη  φυσιολογική  κίνηση. Η  καλή  συνεργασία  όλων  των  μελών  της  ομάδας  αποκατάστασης  καθώς  και  των  γονέων  του  παιδιού  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  επιτυχίας των  θεραπευτικών  στόχων.