ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  
Η επιστήμη της Λογοθεραπείας ασχολείται με τις διαταραχές Επικοινωνίας. Ειδικότερα ασχολείται με τις διαταραχές που παρουσιάζονται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες και αφορούν την κατανόηση ή την έκφραση του Λόγου (προφορικού ή μη), την Ομιλία, τη Φωνή, τη σίτιση και την κατάποση.
    Οι υπηρεσίες Λογοθεραπείας που παρέχονται στη δομή μας, στοχεύουν στην οργάνωση και την ενίσχυση των αντιληπτικών και εκφραστικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στον εμπλουτισμό των γνωστικών δεξιοτήτων και την υποστήριξη των δεξιοτήτων  κοινωνικής προσαρμογής. Όπου είναι απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο σύστημα Εναλλακτικής ή Επαυξητικής επικοινωνίας, όπως είναι το Makaton και το PECS. Αξιολογούνται τα υποσυστήματα της Ομιλίας και σχεδιάζεται η κατάλληλη παρέμβαση. Η οργάνωση και ιεράρχηση των στόχων του εξατομικευμένου Λογοθεραπευτικού προγράμματος πραγματοποιείται έπειτα από την αξιολόγηση της διεπιστημονικής ομάδας της δομής μας.


ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  
Η Εργοθεραπεία είναι μια επιστήμη αποκατάστασης που προωθεί την υγεία παρέχοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εκτελέσουν ουσιαστικές και σκόπιμες δραστηριότητες.
Οι Εργοθεραπευτές εργάζονται με άτομα που πάσχουν από ψυχικές, φυσικές (σωματικές), αναπτυξιακές ή/και συναισθηματικές διαταραχές, χρησιμοποιώντας θεραπείες οι οποίες αναπτύσσουν, ανακτούν ή διατηρούν τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής των ατόμων. Ο Εργοθεραπευτής βοηθά τα άτομα όχι μόνο να βελτιώσουν τις βασικές κινητικές λειτουργίες τους και τις ικανότητες συλλογιστικής τους, αλλά επίσης να αντισταθμίσουν τη μόνιμη απώλεια της εκάστοτε λειτουργίας. Ο απώτερος στόχος της Εργοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα άτομα να έχουν ανεξάρτητη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή.
 Ο Εργοθεραπευτής εφαρμόζει την κατάλληλη μέθοδο αξιολόγησης (παρατήρηση, συνέντευξη, σταθμισμένες και μη σταθμισμένες δοκιμασίες) ώστε να εκτιμήσει τις ικανότητες και τις δυσκολίες του ατόμου. Υπάρχει πληθώρα αξιολογητικών εργαλείων και κάθε δομή με τον θεραπευτή της αποφασίζει πιο ταιριάζει περισσότερο στους ωφελούμενους της.
 Οι βασικοί τομείς/περιοχές εκτέλεσης Έργου που αξιολογούνται είναι: οι Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής( ΔΚΖ), οι εργασιακές και παραγωγικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες παιχνιδιού ή αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου.
Επίσης ένα μεγάλο κομμάτι της αξιολόγησης περιλαμβάνει τα στοιχεία εκτέλεσης (αισθητικοκινητικά - αντιληπτικά, νευρομυοσκελετικά, γνωστικά και ψυχοκοινωνικά), που αποτελούν ή που παρέχουν τις απαιτούμενες ικανότητες για να τελεστούν οι παραπάνω δραστηριότητες.
Τέλος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πλαίσια εκτέλεσης, οι καταστάσεις δηλαδή ή οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν το άτομο στην εκτέλεση μιας δραστηριότητας(φύλο, ηλικία , κοινωνικοί και πολιτισμικοί  παράμετροι).

 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Το  τμήμα  της  Φυσικοθεραπείας  δέχεται  παιδιά  και  ενήλικες   που  παρουσιάζουν  δυσκολίες  στον  κινητικό  τομέα  μετά  από  βλάβη  στο  Κεντρικό  Νευρικό  Σύστημα. Η  φυσικοθεραπεία  που  παρέχεται  στο  Κέντρο  μας  στηρίζεται  στις  βασικές  αρχές  της  Νευροεξελικτικής  Αγωγής  (NDT-Bobath)  και  εκτελείται  από  εξειδικευμένο   Φυσικοθεραπευτή. Με  την  παρατήρηση – αξιολόγηση  ο  Φυσικοθεραπευτής ( NDT)  θα  καταγράψει  την  ποιότητα  της  κινητικής  λειτουργικής  δραστηριότητας  του  ατόμου  και  τα  προβλήματα  της  αδρής  κινητικότητας  με  γνώση  την  φυσιολογική   ανάπτυξη. Το  θεραπευτικό  πρόγραμμα  που  καταστρώνει είναι  εξατομικευμένο  και  προσαρμοσμένο  στις  ανάγκες  του  κάθε  ατόμου. Στόχος  είναι  η  ενθάρρυνση  και   βελτίωση  της  ικανότητας  του  ατόμου  να  κινείται  και  να  λειτουργεί  όσο  γίνεται  καλύτερα  και  πιο  κοντά  στη  φυσιολογική  κίνηση. Η  καλή  συνεργασία  όλων  των  μελών  της  ομάδας  αποκατάστασης  καθώς  και  των  γονέων  του  παιδιού  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  επιτυχίας των  θεραπευτικών  στόχων.    

ΟΜΑΔΙΚΗ  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΟΜΑΔΩΝ  ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οι  ωφελούμενοι  συμμετέχουν σε ομαδικές συναντήσεις με στόχο την ενίσχυση των γνωστικών τους λειτουργιών, την ανάπτυξη  και  βελτίωση  των κοινωνικών σχέσεων και δεξιοτήτων, την  οριοθέτηση της συμπεριφοράς τους , την αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων τους, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας   και την αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων που βιώνουν στη καθημερινότητα τους.
Οι συναντήσεις των ομάδων έχουν βιωματικό χαρακτήρα και είναι διαμορφωμένες με βάση των αρχών της εμψύχωσης ομάδας. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται από τις ψυχολόγους του Κέντρου και διαρκούν 1 ώρα.
Οι θεματικές ενότητες των ομάδων ενδεικτικά είναι οι παρακάτω:
α) Δεξιότητες επικοινωνίας
β) Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων
γ) Εικόνα εαυτού και αυτοεκτίμηση
δ) Διεκδικητική συμπεριφορά
ε) Διαπροσωπικές σχέσεις


ΑΤΟΜΙΚΗ  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Στο πλαίσιο των ατομικών συναντήσεων υλοποιούνται αξιολογήσεις των νοητικών, κοινωνικών, συναισθηματικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων με κύριο στόχο την ενδυνάμωση των προσωπικών τους χαρακτηριστικών και ικανοτήτων και τη διαχείριση των προσωπικών- οικογενειακών καταστάσεων που αντιμετωπίζουν. Επίσης πραγματοποιούνται συναντήσεις με τους  ωφελούμενους με κύριο προσανατολισμό την υποστήριξη και επεξεργασία  των προσωπικών τους ζητημάτων .