ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ προμήθειας απαιτούμενου εξοπλισμού

logo1

 

Κατερίνη 7/3/18

Ο Σύλλογος Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης πρόκειται να διεξάγει διαγωνιστικές διαδικασίες προμήθειας απαιτούμενου εξοπλισμού στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης "Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ίδρυση και ενίσχυση Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία". Η ως άνω Πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5008159 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν παρατηρήσεις/προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του υπό προμήθεια εξοπλισμού, όπως αυτές αναφέρονται στο κάτωθι συνημμένο αρχείο. Η διαδικασία διαβούλευσης θα είναι ανοικτή επτά (7) ημέρες, ήτοι έως τις 14/3/2018. Οι παρατηρήσεις/προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@merimnakaterini.gr.

 Πατήστε εδώ για τις προδιαγραφές

Με εκτίμηση.

Δημήτριος Καραπούλιος Πρόεδρος Δ.Σ

euespa

 

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)