ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΠΡΑΞΗ: Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ίδρυση και ενίσχυση «Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία» ΚΔΗΦ-Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης από το Ε.Π.» Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
Το Φ.Σ. «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης» ανακοινώνει την ένταξη της Πράξης «Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ίδρυση και ενίσχυση «Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία από τη Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης», συνολικού προϋπολογισμού 355.354 ευρώ.
Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα γίνει προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για την ίδρυση και λειτουργία δεύτερου Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, δυναμικότητας 25 ωφελουμένων στο κτήριο επί της οδού 19ης Μαΐου 3 .
Σκοποί της πράξης είναι :
• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών
• Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και
• Η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Καραπούλιος