ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.137/4.04.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

Διεύθυνση: Μύτικα & Ήρας γωνία 60134 Κατερίνη

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.137/4.04.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης» , σε συνέχεια της υπ΄αριθμ 137/4 Απριλίου 2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας θέσης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΚΔΗΦ-Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης» με Κωδικό πρόσκλησης 5001628, αφού έλαβε υπ΄όψιν τις αιτήσεις των ωφελούμενων/γονέων/κηδεμόνων/δικαστικών συμπαραστατών ανακοινώνει τον παρακάτω προσωρινό πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων

Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.

1

168

2

169

3

158

4

157

4

175

5

164

6

156

7

155

8

154

8

166

8

167

8

163

8

172

9

162

         

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων, δεν αναγράφεται στον πίνακα κατάταξης τα ατομικά τους στοιχεία, αλλά ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης.

Ο ωφελούμενος ή οι γονείς /κηδεμόνες/δικαστικοί συμπαραστάτες μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα  προς την Επιτροπή Αξιολόγησης από τις 22 έως τις 24 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ:2351073919.

Ο Υπεύθυνος Έργου

Κασιάρος Λάζαρος